Dlouhodobé stání / Zaměstnanci

současný nárůst počtu motorových vozidel všech typů způsobuje nemalé problémy v  parkování a Mariánské Lázně nejsou výjimkou. Parkovacích míst je nedostatek v lázeňské části města a nejinak je tomu v sídlištích.
PARKING CENTRUM s.r.o., vlastněná  Městem  Mariánské Lázně,  v zájmu ochrany lázeňského území a navýšení počtu parkovacích míst potřebných pro zaměstnance institucí, hotelů a jiných zaměstnavatelů majících sídlo v lázeňském území, od  01. března 2018 nabízí pomoc při řešení dané situace. Pomoc spočívá v zajištění omezeného počtu  parkovacích míst v parkovacím domu na adrese Pramenská 653/2, a to za sníženou sazbu ve výši 1 200 Kč vč. DPH/měsíc, těm zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel má sídlo v lázeňském území.

Parkování je samoobslužné, celodenně hlídané s možností  parkovat také v zastřešené části parkovacího domu. Zaregistrovaná vozidla do systému parkování mohou parkovací dům využívat bez omezení, to zn., že během dne mohou vjíždět a vyjíždět opakovaně bez předkládání parkovací karty nebo lístku. Systém registrace oprávněných k parkování je zajištěn prostřednictvím registračních značek (SPZ) .

Zaměstnavatelé mohou  2x v průběhu roku požádat o změnu seznamu vozidel uvedených v žádosti.
PARKING CENTRUM, a.s. si vyhrazuje právo na  změnu ceny parkování, případně odstoupit  od poskytovaní parkovacích  služeb v případě, že  parkující poruší  parkovací řád  nebo v případě  nedostatku parkovacích míst.

Žádost o vyřízení parkování vozidel  na dobu jednoho roku musí vedle obecných dat žadatele obsahovat :

1) Obecné údaje o žadateli, viz zápis v obchodním rejstříku, nebo záznam

v živnostenském listu, č. bankovního účtu

2) Seznam registračních značek ( SPZ ) motorových vozidel, pro které je žádost podána, celkový počet motorových uvedených v žádosti a výpočet celkové ceny za parkování všech vozidel, bez DPH a DPH z celkové ceny

3) Kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního  rejstříku žadatele

4) Období, na které je žádost o zaregistrování vozidel k parkování podána (rok)

Máme zato, že služby nabízené PARKING CENTREM , a.s. využijete nejen ke

spokojenosti svých zaměstnanců, ale že tím přispějete i ke zklidnění lázeňské části města, ve které vykonáváte svoji podnikatelskou činnost.

Pro usnadnění podání žádosti vám níže nabízíme její vzor, včetně seznamu příloh potřebných pro zdárné vyřízení věci.

   Vzor žádosti :

Označení  a adresa žadatele :

IČ :

DIČ :

čísl. tel. :

E-mail. adresa :

Věc :   Žádost o zajištění parkovacích míst  pro vozidla zaměstnanců  naší organizace za            zvýhodněnou             cenu.

Žádám/e o zajištění parkovacích míst/a v parkovacím domu  za     zvýhodněnou cenu umožňujících parkování  níže uvedených osobních  motorových vozidel užívaných  zaměstnanci naší  organizace, a to v celkovém počtu míst : ………..( max. 6 vozidel ), pro období

od ……………….. do ……………..  .

Seznam registračních značek ( SPZ ) :

1) …………………

2) …………………

3) ………………..

4) ………………..

5) ………………..

6) ………………..

Výpočet celkové ceny bez DPH  : ( 1 000,-Kč x počet vozidel )     …………..,-Kč

Výpočet 21% DPH z předcházejícího řádku :                                  …………..,-Kč

Cena celkem :                                                                                         …………..,-Kč

Čestně prohlašujeme a podpisem potvrzujeme, že motorová vozidla uvedená v seznamu výše jsou užívána našimi zaměstnanci k dojíždění do zaměstnání z důvodu směnnosti nebo jiného omezení využití MHD. Současně prohlašujeme, že je nám znám provozní řád parkovacího domu a bereme na vědomí, že nejpozději do pěti pracovních dnů po připsání úhrady poplatku za parkovaní dojde k  vložení  označených registračních značek do systému parkování a tím bude zahájena možnost využívat předplacená parkovací místa.

Přílohy žádosti :

Kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu

V Mariánských Lázních dne ……………………